Smithsburg, Maryland

Veterans Day Ceremony

November 11, 2017